YASUTAKA.NET


1999-2001 ヤスタカのHP
2001-2017 YASUTAKA STATION
2017- YASUTAKA.NET

GAME MUSIC
DQX
MATSUYAMA


(C)1999-2018 YASUTAKA